Disclaimer

Deze website bevat algemene informatie over Van Wieren Beheer BV, dochtermaatschappijen en met haar gelieerde maatschappijen (“Van Wieren”).

Van Wieren heeft de op deze website getoonde informatie met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan en de informatie kan ieder moment gewijzigd worden.

Van Wieren hecht er waarde aan te melden dat de door haar aangeboden diensten worden vastgesteld aan de hand van de individuele situatie van (potentiële) klanten en de informatie op deze website alsmede aangevraagde offertes zijn dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden. Dit betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en dat alle aansprakelijkheden dienaangaande zijn uitgesloten.

Van Wieren is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan elektronische communicatie. Tevens aanvaardt Van Wieren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die geleden wordt als gevolg van het gebruik van deze website. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Van Wieren geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen: teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij Van Wieren en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Van Wieren.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht.